آسترونو مگ – Astrono mag  یک مجله ی علمی کاربر محور می باشد. که توسط بهراد قاسمی تاسیس شده است. در این مجله شما میتوانید محتوای خود را به صورت رایگان و با نام خودتان منتشر کنید. در ادامه به آسترونو مگ نگاه کامل تری خواهیم داشت با ما همراه باشید.

 اهداف آسترونو مگ 

آسترونو مگ یک پروژه ی بلند مدت یم باشد که اهداف بزرگی در ذات خود دارد در ادامه به برخی از این اهدف اشاره خواهیم کرد.

1.باال بردن سطح علم اجتماعی خوانندگان اولین و بزرگترین هدف مجله ی الکترونییک آسترونو مگ باال بردن سطح علم اجتماعی کاربران یم باشتتد و در آینده گام های بزریگ در این راه خواهد برداشت.

 

2.افزایش مشارکت کاربران ییک دیگر از اهداف مجله ی آسترونو مگ افزایش مشاارکت کاربران در اداره ی سایت می باشد.

3.فرهنگ پادکست ها همانطور که میدانید گوش کردن و یا تولید پاکست در کشور عزیز ما جمهوری اسالیم ایران به طور کامل جا نیافتاده است آسترونو و مگ قصد دارد که فر هنگ گوش دادن و ساخت پاردکست ها را در کشور ما جا بیاندازد که در این راه بزرگترین همکار ما خود شما خواهید بود که این مجله را یم خوانید و برای پیشرفت ما کمک یم کنید.

4.فرهنگ Right Copy ییک دیگر از فرهنگ هایی که متسافانه در کشور ما جا نیافتاده است فرهنگ Right Copy یم باشد بر اساس این قانون باشد تمایم محتوای منتشر شده در یک جایی با رضایت کامل نویسنده ی مطلب صورت بگیرد. آستتتترونو مگ با انتشتتتار محتوا با رعایت کامل این قانون و دعوت خوانندگان به رعایت این قانون ستتتعی دارد این فرهنگ را در کشورمان رایج کند. 5.خوب بنویسیم خوب بسازیم آسترونو مگ دوست دارد به طور رایگان به شما آموزش مقاله نوییس و پادکست سازی را آموزش دهد شما یم توانید با ما تماس بگیرید و راهنمایی های الزم را به طور رایگان دریافت کنید.

6.داوری کاربری آسترونو مگ با کمک کاربران وفادار ( کاربراین که بیش از 5 محتوا سترونو مگ را یم در سایت ما منتشر کرده اند ) داوری کاربرای آ ُ سازد و به کاربران با تجربه که آسترونیسم نام دارند یم توانند در آپدیت های بعدی مجله رای دهند ارزش رای آنها به تعداد محتوای منتشر شده ی آنها خواهد بود. الزم به ذکر است آسترونیسم ها یک صفحه ی اختصایص برای خود در سایت ما خواهند داشت.

7.حمایت از ایده ها آسترونو مگ به طور رایگان روی ایده های با ارزش و علیم شما سرمای گزاری فین ( کمک برای ساخت زیر ساخت های و برنامه نوییس و… ) و مشاوره ای یم کند و مفتخر است در راه اجرای ایده های با ارزش شما از ذهن های خالق شما کنار شما باشد و از هیچ کمیک دریغ نکند.

8.آموزش رایگان سترونو مگ در آینده محتوای آموزیش ( ویدیو ، فایل ، وبینار و.. ) آ ُ رایگان برای شما عزیزان در بحث های مختلف علیم آماده خواهد کرد. 9.بحث باید مدرن باشد! آسترونو مگ در آینده محیطی بوجود خواهد آو رد تا شما بتوانید در مورد مباحث علیم به طور مدرن بحث کنید و نظرات خود را بیان کنید و حیت شخص مقابل را قانع کنید.

10.اجرای افکار شما رونو مگ از فکر های شما هیشه کمک یم گیرد و اگر فکری در ُ آت مورد سایت با ارزش باشد آ» را در آپدیت بعدی اجرا خواهد کرد و برای قدرداین از شما به ارزش رای داوری شما یک واحد اضافه یم کند.

 همکاری با ما

شما برای همکاری با ما یم توانید به ما در واتساپ پیام دهید و موضوع مطلب خود را مطرح کنید کارشناسان ما در چند ساعت آینده به شما جواب خواهند داد و اگر مایل باشید به صورت تلفین یا متین یک مشاوره ی رایگاین با شما خواهند کرد سپس از شما درخواست خواهد شد تا محتوای خود را به طور کامل شده به ما ارسال کنید و در ادامه کارشناسان ما محتوای شما را برریس خواهند کرد و اگر اشکاالیت باشد اصالحش خواهند کرد سپس برای انتشار محتوا در مجله از شما اجازه خواهند گرفت در صورت تایید شما ظرف چند ساعت آینده محتا ی شما با نام خودتان و به صورت کامال رایگان در وب سایت ما قرار خواهد گرفت شما یم توانید محتوای خود را در سایت های مختلف تبلیغ کنید الته خود ما نیز روی محتوای ارزشمند سرمایه گزاری هایی انجام یم دهیم و از افراد با استعداد نیز همیشه حداکثر حمایت را از خود نشان یم دهیم.و در قدم به قدم زندگیشان درکنارشان هستیم و خواهیم بود.